Category: Quản lý Dữ liệu

Advanced Renamer 3.83

Advanced Renamer là chương trình cho phép bạn đổi tên nhiều tập tin và thư mục cùng 1 lúc. Bằng cách cấu hình các phương thức đổi tên, bạn có thể …