Khóa học Lập trình LinQ toàn tập

LinQ (Language Integrated Query) là 1 thư viện được tích hợp trong .NET Framework 3.5 dành cho C# lẫn VB (nhưng ở đây mình sẽ xoáy sâu vào C#). LinQ hiểu đơn giản là “mang SQL vào C#”, nó cung cấp khả năng truy vấn dữ liệu trực tiếp ngay trên chính C#. Mặc dù hiện tại có rất nhiều ngôn ngữ đã “mang LinQ về với bản làng” (PHP, JavaScript, TypeScript lẫn ActionScript), nhưng tất cả đều chỉ là những library bên ngoài, không được hỗ trợ tận răng như C#.

Khóa học Lập trình LinQ toàn tập sẽ giúp bạn:

 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học.
 • Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net.
 • Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL.
 • Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
 • Sử dụng Extension method.
 • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#.
 • Xử lý chuỗi, mảng, collections.
 • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện.
 • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ.
 • Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server.
 • Triển khai được mô hình đa tầng.
 • Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng.

Download Khóa học Lập trình LinQ toàn tập

Xem online trên Google Drive

Leave a Reply